nuffnang ads

Pengikut

Selasa, 23 Ogos 2011

STANDARISASI DINAR DAN DIRHAM MENURUT SEJARAH DAN FIQH ISLAM

Memasuki tahun baru 1432H/2011 tidak terasa dinar dan dirham telah berjalan 12 tahun di Nusantara, alhamdulillah, yang dimulakan oleh tiga orang muslim dari Indonesia (Nusantara) pada tahun 1999 dan mereka yang juga telah memulakan mencetak dinar dirham melalui Bhd Islamic Mint Nusantara (IMN ), dengan berjalannya waktu pada tahun 2007 PT IMN menjadi mencetak dinar dirham mandiri pertama di Indonesia yang juga memperkenalkan tentang wakala atau disebut Kiosk Dinarfirst yang telah mula mengembangkan rangkaian perniagaan dan pasaran islam melalui Dinarfirst Saudara (Saudagar Nusantara) yang terintegarasi dalam mobile gold dinar dan dirham yang disebut sebagai Dinarfirst - mobile exchange system dan Titipan Dinarfirst dan mengajak muslim di Nusantara untuk terlibat secara langsung dalam memerangi riba.

Sejarah Standard Berat Dan Kadar Dinar Dirham Islam
Seperti yang telah kita ketahui bahawa Islamic Mint Nusantara memperkenalkan dinar (emas) dan dirham (perak) dengan berat dan kadar mengikuti ilmu dan amal yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, standard yang diambil adalah standard dinar, pada zaman Rasulullah saw, dan ini berkaitan langsung dengan urusan nisab zakat harta yang harus ditarik sebanyak 20 Dinar untuk Zakat Emas dan 200 Dirham untuk Zakat Perak.1

Imam Hanafi mengatakan tentang hal ini:
"Bahawa saiz Nisab Zakat yang disepakati ulama 'bagi emas adalah 20 mitsqal, dan telah mencapai haul (1 tahun) dan bagi perak adalah 200 dirham" 2

Imam Asy-Syafi'I berkata dalam Kitab Al-Umm, Volume 2:
"Rabi 'meriwayatkan bahawasanya Imam Asy-Syafi'I berkata: Tidak ada perbezaan pendapat (ikhtilaf) bahawasanya Dalam Zakat Emas itu adalah 20 mitsqal (20 Dinar)" .3

Standarisasi Dinar ini, sebenarnya sudah terjadi sekian lama, jauh sebelum Rasulullah Shallallâhu 'alaihi Wa Sallam lahir, iaitu yang pertama kali menggunakan dinar dan dirham adalah Nabi Adam AS, dapat di lihat dalam Tafsir ad-Durrul Mantsur fi Tafsir bil Ma'tsur (Vol . I hal, 326) yang disusun oleh Imam Jalaluddin Suyuthi mengatakan, (dikeluarkan oleh Ibn Abi Syuibah dalam Kitab Al-Mushonnaf). Pada masa Nabi Idris 'alaihis Salam, 9000 tahun Sebelum Masihi, sebagai Rasul Ke-2 yang pertama kali hidup menetap, mengenal tambang emas dan perak, dan mengolahnya menjadi sebuah mata wang yang diberi nama "raqim" 4 untuk mata wang emas, dan " wariq "5 untuk mata wang perak.

Sejarah mata wang Raqim dan wariq ini, berlangsung cukup lama dari tempoh Nabi Idris6, dilanjutkan ke tempoh Nabi Nuh, ke tempoh Hud, ke tempoh Nabi Soleh, ke tempoh Nabi Dzulqarnain, ke tempoh ashabulkahfi, ke tempoh Nabi Ibrahim, ke tempoh Nabi Luth , ke tempoh Nabi Ismail dan ke tempoh Nabi Ishaq. Peristiwa penting ini secara tidak langsung dijelaskan dalam Al-Qur'an di 403 ayat dalam Al-Quran .7

Penamaan Dinar sebagai mata wang emas, dan Dirham sebagai mata wang perak, baru terjadi Tempoh Nabi Ya'qub dan Nabi Yusuf. Hal ini termaktub dalam Surah Ali-Imran (3): 75,8 dan Surah Yusuf [12]: 20.9

Standarisasi Saiz Dinar dan Dirham pada masa Rasulullah saw sama dengan saiz Raqim dan wariq pada masa Nabi Idris sampai Nabi Ishaq, dan sama pula saiznya dengan Dinar dan Dirham pada masa Nabi Ya'qub sampai Nabi Muhammad Shallallâhu 'alaihi Wa Sallam. Ukuran ini adalah ukuran yang telah disepakati oleh Jumhur Ulama '. Iaitu: nisab zakat harta yang harus ditarik sebanyak 20 Dinar untuk Zakat Emas dan 200 Dirham untuk Zakat Perak.10

Nabi Muhammad Shallallâhu 'alaihi Wa Sallam, melaksanakan kaedah piawaian dinar dan dirham ini sesuai dengan "(berat) 7 Dinar harus setara dengan (berat) 10 Dirham". Sunnah Dinar dan Dirham ini kemudian diikuti oleh para Khulafa'ur Rasyidun yang berlangsung selama 30 tahun, iaitu sejak tahun 11 H hingga 40 H, berlangsung di Madinah iaitu Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Uthman bin 'Affan dan khalifah 'Ali bin Abi Thalib.11

Standarisasi Dinar dan Dirham di atas juga dijaga tradisinya pada masa Bani Umayyah, berjalan selama 92 tahun, sejak tahun 40 H sehingga 132 H. dengan 14 orang Khalifah yang berpusat di Damsyik. Khalifah-Khalifah itu iaitu: Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Mu'awiyyah, Mu'awiyyah II bin Yazid, Marwan bin Al-Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul 'Aziz, Yazid II bin Abdul Malik, Hisyam bin Abdul Malik, Walid II bin Yazid, Yazid III bin al-Walid, Ibrahim bin Walid dan Marwan II bin Ja'diy .12

Standarisasi Dinar dan Dirham di atas juga dijaga tradisinya pada masa Bani 'Abbasiyyah, berjalan selama 518 tahun, sejak tahun 132 H sampai 656 H. dengan 37 orang Khalifah yang berpusat di Baghdad. Khalifah-Khalifah itu iaitu: Abul 'Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Manshur, Mahdi bin Al-Manshur, Hadi bin Mahdi, Harun ar-Rasyid bin Mahdi, Al-Amin bin Harun Ar-Rasyid, Al-Ma 'mun bin Harun Ar-Rasyid, Al-Mu'tashim bin Harun Ar-Rasyid, Al-Watsiq bin Mu'tasyim, Al-Mutawakkil bin Mu'tashim, Al-Mutashir bin Al-Mutawakkil, Al-Musta'in bin Mu 'tashim, Al-Mu'tazz bin Mutawakkil, Muhtadi bin Al-Watsiq, Mu'tamid bin Mutawakkil, Mu'tadid bin Al-Muwaffiq, Muktafi bin Mustadhid, Ar-Radhi bin Muqtadir, Al-Muqtaqi bin Muqtadir, Mustaqfi bin Mustaqfi , Al-Mu'thi bin Muqtadir, At-Ta'bin Al-Mu'thi, Al-Qadir bin Ishaq, Al-Qaim bin Al-Qadir, Muqtadi bin Muhammad, Mustazhir bin Muqtadi, Murtashid bin Mustashir, Ar-Rashid bin Murtasyid, al-Muqtafi bin Mu'atshir, Mustanjid bin Muqtafi, Mustadi bin Al-Muqtadi, An-Nashir bin Muatahdi, Az-Zahir bin An-Nashir, Mustanshir bin Az-Zahir, Musta'sihim bin Mustansir.13

Standarisasi Dinar dan Dirham di atas juga dijaga tradisinya pada masa Kerajaan-Kerajaan Kecil (Mulukut Thawâif), baik di benua Timur maupun di benua Barat (Andalusia) yang masuk menyelusup di masa Bani 'Abbasiyyah, iaitu dari tahun 321 H sampai 685 H berjalan selama 350 tahun.14

Standarisasi Dinar dan Dirham di atas juga dijaga tradisinya pada masa Turki Utsmani, berjalan selama 666 tahun, sejak tahun 687 H sampai 1343 H (1924 M) dan 38 orang Sultan yang berpusat di Istanbul (Kontantinopel) .15

Bahkan pada masa Sultan Muhammad II Al-Fatah (Sultan Ke-7 dari Kesultanan Turki Utsmani), tahun 855H / 1451M, Dinar dan Dirham dibawa oleh Duta Muballigh Islam yang dikenali dengan "Walisongo" melalui perdagangan bersistem Dinar Dirham di Wilayah Nusantara (Asia Tenggara ) .16

Dalam catatan Syeikh Muhyiddin Khayyat dalam "Durusut tarekh Al-Islamiy" Juz V, dan Nota Jarji Zaidan dalam tarekh Tamaddun Al-Iskamiy, Juz III, menyebutkan bahawa: Standarisasi Dinar dan Dirham di atas juga dijaga tradisinya di beberapa negara-negara Islam, seperti kesultanan Umayyah di Adaluzie Eropah, mulai tahun 138 H = 755M sampai 407 H / 1016 M. Juga dilaksanakan di Kesultanan Fathimiyyah di Afrika Utara dan Mesir sejak tahun 279 H / 909 M sampai 567H / 1171M, juga diterapkan di Kesultanan Ayyubiyyah di Mesir dan Syiria sejak tahun 567H/1171 M sampai 657H/1260 M, juga diterapkan di Kerajaan Geznewiyah di Afghanistan dan India sejak tahun 366 H/976M sampai 579H/1183M. Dan di Kesultanan Mongolia di India sejak tahun 932H/1526M sampai 1274 H/1857M.17

STANDARISASI UKURAN BERAT DAN KADAR DINAR DIRHAM ISLAM DALAM PERSPEKTIF FIQIH ISLAM
Rumus "(berat) 7 Dinar harus setara dengan (berat) 10 Dirham". Wahyu Allah menyebut Emas dan Perak serta mengaitkannya dengan pelbagai undang-undang, contohnya zakat, perkahwinan, hudud dan lain-lain.

Menurut Ibnu Khaldun dalam Mukaddimah, Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad Dimasyqi dalam Fiqih 4 Madzhab, menyatakan bahawa: Berdasarkan wahyu Allah, Emas dan Perak harus nyata dan memiliki ukuran dan penilaian tertentu (untuk zakat dan lain-lain) yang mendasari segala ketentuannya, bukan atas sesuatu yang tak mengikut syariah (kertas dan logam lainnya). Ketahuilah bahawa terdapat persetujuan umum (ijma) sejak permulaan Islam dan masa Para Nabi dan Rasul, masa Nabi Muhammad, Khulafa'ur Rasyidun, Sahabat dan tabi'in, tabi'it tabi'in bahawa dirham yang sesuai syari'ah adalah yang sepuluh kepingnya seberat 7 mitsqal (bobot dinar) emas. Berat 1 mitsqal emas adalah 72 butir gandum, sehingga dirham yang bobotnya 7/10-nya setara dengan 50-2/5 butir. Ijma telah menetapkan dengan tegas seluruh saiz ini.18

Dari rujukan di atas kami mengkaji semula mengenai ukuran berat dan kadar dinar dan dirham terhadap nishab zakat. Setelah beberapa pertemuan dan perbincangan dan masukkan formal dan informal yang kami lakukan baik dengan beberapa rakan sekerja kami di Kuala Lumpur, Bandung dan Jogjakarta sama ada secara langsung ataupun melalui e-mel, kami akan mengemukakan beberapa perkara penting berkaitan dengan standard dinar (emas) dan dirham (perak) terutama terhadap perhitungan nisab zakat di Nusantara dan dunia yang tentunya ini kami kemukakan bertujuan kepada ketakwaan dan kelurusan dalam mengamalkan dinar dirham dalam muamalat islam secara benar dan tepat sesuai dengan Syari'at Islam (Kitabullah dan Sunnah Rasulullah).

Menurut Jumhur Ulama 'Fiqh 4 Mazhab. Mereka sepakat bahawa nisab emas adalah sebanyak 20 mitsqal (1 Dinar = 1 mitsqal). Bahawa nisab zakat harta untuk 20 dinar (emas) sama dengan 88,864 gram emas murni maka menjadi 1 Dinar = 4.4432 gram.

Menurut Jumhur Ulama 'Fiqh 4 Mazhab menyebutkan berat yang digunakan adalah 88,8 gram emas murni atau setara dengan 20 Dinar, hal lain yang tidak boleh diabaikan adalah diketahui dari ijma ulama zakat emas yang dimaksudkan adalah emas murni (24K) yang ertinya ini akan menjejaskan kepada cara perhitungan berat dinar dan dirham, impikasi luasnya adalah kepada nishab zakat mal dan perdagangan islam.

Sementara saat ini dinar yang berkembang tidak mengikuti nisab yang benar yang disyariatkan Nabi Muhammad iaitu 88,864 gram emas murni. Jelas ini adalah kekeliruan besar dan bertentangan dengan Syari'at Islam.

Di mana letak kekeliruan dari dinar yang beredar sekarang ini?
Perhitungan berat dinar yang saat ini telah beredar di masyarakat, tidak berdasarkan nisab zakat 88,8 gram (emas murni) dan hal ini bertentangan dengan Sunnah Nabi Muhammad.

Jika mengikuti pendapat bahawa nishab zakat 88,8 gram3 (emas murni) maka hitungan dinar (mitsqal) adalah 88,864: 20 = 4.4432 gram1 untuk emas (24K), sedangkan dinar yang sekarang beredar adalah 4.25 gram (22K) bererti kadar dan beratnya sudah tidak sesuai dengan Syari'at Islam.

Penjelasannya adalah sebagai berikut, seperti yang telah kita ketahui bersama bahawa dinar yang telah beredar saat ini mempunyai berat 4.25 (22K) dan 91.7, jadi perhitungan nishab zakat mal sebanyak 20 dinar di dapat dengan cara-cara berikut

85 gr / 20 = 4.25 gr (24K)
nishab adalah 4.25 gr x 20 = 85 gr (24K)
* Nishab zakat emas 85 gram berasal Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin dan diikuti oleh Yusuf Qardhawi. Dan menurut jumhur ulama pendapat ini sangat lemah kerana tidak berdasarkan kepada nas-nas syar'i dan tidak mengikuti 4 mazhab yang mu'tabar. Kelemahan dari pendapat Utsaimin dan Qardhawi ini tidak sesuai dengan ijma Khalifah Umar bin Khattab yang mengatakan, bahawa berat 7 Dinar sama dengan 10 Dirham.

PERHATIKAN. Disini ada aspek yang terabai dalam pembayaran zakat mal di mana menurut jumhur ulama yang dimaksudkan adalah emas murni dan kita tidak boleh mengabaikannya, dalam bahasa arab emas murni disebut sebagai dzahab, ertinya perkiraan tersebut berbeza jika menggunakan emas 22K, perhitungannya menjadi sebagai berikut:

(24/22) x (85/20) = 4.63 gr (22K)
nishab adalah 4,63 gr x 20 = 92.6 gr

Sekarang dapat dilihat perbezaan saiz antara 1 Dinar (22K) = 4.63 gram dan 1 Dinar (24K) = 4.25 gr (seperti penjelasan di atas) yang tentunya berkaitan langsung kepada nishab zakat, jadi kalau dikira dalam standard 1 dinar = 4.25 gram (22K) hanya terkandung 78 gr emas (murni), dimana ini tidak mencapai nishab zakat mal yang seharusnya adalah 85 gram emas (murni).

Ulasan Kritis Menentukan Berat Dinar dan Dirham Untuk Nishab Zakat Emas dan Perak Dalam Gram Berdasarkan Jumhur Ulama Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hanbali

Dinar = 88,864 gram emas murni, maka Nishab Dinar = 88,864 / 20 = 4,4432 gram
Dirham = (4,4432 x7) / 10 = 3,1103 gram, maka Nishab perak = 200 x 3,1103 = 622 gram

Perbandingan 7 / 10 terhadap Troy Ounce adalah:
31,103 / 4,4432 = 7 (Dinar) dan 31,103 / 3,11 = 10 (Dirham)

B. PERHITUNGAN BERAT KOIN DINAR (EMAS MURNI) BERDASARKAN TROY OUNCE UNTUK nishab zakat EMAS (DINAR)

Bagaimana melihat hubungan mithqal dan troy ounce, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sejarah unit troy ounce ini diambil dari bandar Troyes, Perancis. Di kota Toyes ini dikenali sebagai tempat jual beli emas dan perak, dimana mereka biasa menggunakan timbangan apoteker berasaskan bulir gandum (grain).

Untuk mengetahui hubungan mithqal, bulir gandum dan grain, maka hitungannya adalah 1 mitsqal = 72 tangkai gandum = 68,57 grain.

Perbezaan ini boleh berlaku kerana grain adalah unit bulir gandum yang tidak dipotong kedua-dua hujungnya atau perbezaan jenis gandum yang digunakan, kerana selisihnya sedikit, iaitu: 72 - 68.57 = 3.43 bulir gandum

2. Perkataan Umar bin Abdul Aziz bahawa dirham buatan Abdul Malik bin Marwan bobotnya kurang, maka perbandingannya bukan 7 / 10 mitsqal tetapi 7/10.5 mitsqal (disebutkan dalam kitab Adh-Dharaib Fi As Sawad, hal. 65), ini artinya 7 mitsqal = 10, 5 x 2.975 gr = 1 troy ounce

1 Troy Ounce = 480 grain
1 Grain = 64,79891 mg
7 mitsqal = 480 grain = 10 Dirham
1 mitsqal = (480 / 7) grain = 68,57 x (64,79891 / 1000) = 4,4432 gram
1 Dirham = (480/10) x (64,79891 / 1000) = 3,1103 gram

Jika 1 Troy Ounce setanding dengan 7 mitsqal, maka unit mitsqal adalah 31,103 gram (1 troy ounce): 7 = 4.4432 gram (emas 24K).
Merujuk kepada unit Troy Ounce maka nishab zakat emas (20 mitsqal) menjadi 4.4432 gram x 20 = 88,864 gram emas murni.

C. PERHITUNGAN BERAT KOIN DIRHAM (PERAK) BERDASARKAN TROY OUNCE DAN nishab zakat PERAK (DIRHAM)
Berat 1 Dirham (perak murni) adalah 31,103 gram (troy ounce): 10 = 3.1103 gram.
Dengan merujuk kepada saiz troy ounce maka nishab zakat perak adalah 3.11 gram x 200 = 622 gram perak murni.

Kesimpulan (Istinbath Undang-undang)
Jadi berdasarkan hal tersebut di atas, maka kita telah lihat bahawa berlaku kekeliruan mendasar dalam standard berat dan kadar syiling Dinar dan Dirham Islam yang kini telah beredar. Dan hari ini juga kami memutuskan penyelesaian yang jelas dan tegas secara syar'i yang harus diambil untuk menyikapi hal ini, kerana ukuran berat dan kadar ini berkaitan dengan pelaksanaan tiang islam iaitu pelaksanaan rukun zakat, pasaran terbuka islam, perdagangan islam, baitul mal, paguyuban , qirad, syirkah dan hal muamalat yang lain secara langsung, maka dengan izin Allah kami akan memaklumatkan standard baru dari dinar dan dirham Islam baik ukuran dan kadar yang sesuai dengan penjelasan di atas.

Alhamdulillah, telah kami sampaikan hal ini denga tujuan ketakwaan kepada Allah, semoga ini menjadi jalan kita untuk mendapatkan redha Allah di dunia dan akhirat. Amin

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

nuffnang